Deklaracja Dostępności

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.

filmy nie zawieraja napisów dla osób głuchych,
część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego,
niektóre elementy strony nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację Dostępności sporządzono dnia: 
 • Deklaracja Dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny .

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • osobą kontaktową jest: Agnieszka Majka
 • e-mail: sekretariat@loszprotawa.pl
 • nr telefonu: 68 376 25 66

Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

 • Organ nadzorujący: Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Szprotawie
 • Adres: ul. Niepodległości 7, 67-300 Szprotawa
 • E-mail: sekretariat@loszprotawa.pl
 • Telefon: 68 376 25 66

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Niepodległości 7, Szprotawa
  Budynek główny szkoły. Budynek dwupietrowy bez windy. Budynek posiada dwa wejścia, od frontu główne, i z tyłu budynku od strony parkingu. Korytarze przestronne dostosowane do przejazdu wózków inwalidzkich, przejścia bez progów. W budynku nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.
 • Sala Gimnastyczna mieści sie w tym samym budynku na parterze, mozliwe wejście boczne

Informacje o dodatkowych udogodnieniach

Parking szkoły znajduje się za budynkiem głównym.

Informacje o dodatkowych oświadczeniach

Trwaja prace aby strona internetowa była w pełni dostosowana do wymagań prawnych

Inne użyteczne informacje o zapewnianiu dostępności

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Skip to content